Regulamin zmian barw klubowych

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Pływackiego
w dniu 12 marca 2010r. podjęto Uchwałę w sprawie zasad
reprezentowania i zmiany barw klubowych przez zawodników
uczestniczących w zawodach organizowanych przez Polski
Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie.

Uchwała
Zarządu Polskiego Związku Pływackiego
z dnia 12.03.2010 roku
w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw klubowych przez
zawodników uczestniczących w zawodach organizowanych przez
Polski Związek Pływacki i jego organizacje członkowskie.

§ 1.
1. Zawodnik może reprezentować w zawodach pływackich wyłącznie ten
klub, w którym jest zrzeszony w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
2. Zawodnik, który uzyskał zgodę Polskiego Związku Pływackiego (dalej
Związku) na wyjazd do klubu zagranicznego ( uczelni, szkoły), może
reprezentować klub zagraniczny ( uczelnię, szkołę) oraz klub sportowy
reprezentowany przed wyjazdem.
3. W uzasadnionych przypadkach zawodnik może reprezentować w
zawodach krajowych Związek.
4. Za zgodą swego klubu macierzystego i Okręgowego Związku
Pływackiego, a w przypadku zawodników kadry olimpijskiej za zgodą
Związku, zawodnik może reprezentować barwy innych organizacji
sportowych w zawodach organizowanych przez Związek.

§ 2.
1. Zmiana barw klubowych może być dokonywana w okresie od
1 września do 31 grudnia danego roku.
2. Dopuszcza się zmianę barw klubowych w innym terminie niż wskazany
w § 2 ust. 1 w przypadku:
a. porozumienia się stron tj. zainteresowanych klubów i zawodnika
b. gdy jest to szczególnie uzasadnione względami szkoleniowymi, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody zainteresowanego zawodnika,
na mocy decyzji Zarządu Związku.

§ 3.
1. W okresie, o którym mowa w § 2. ust.1, zawodnik może zmienić
barwy klubowe:
a. na własną prośbę, jeżeli wyrazi na to zgodę zarząd klubu,
którego zawodnik jest członkiem, w oparciu o pisemny wniosek
klubu do którego zawodnik zamierza się przenieść wraz z
prośbą zainteresowanego zawodnika.
b. jeżeli zawodnik zmienia szkołę, a nowa szkoła związana jest z
klubem sportowym (nie dotyczy Szkół Mistrzostwa
Sportowego)
2. Zmiana przynależności klubowej przez zawodników kadry olimpijskiej
wymaga zgody Związku.
3. Zawodnika niepełnoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy.

§ 4.
1. Klub macierzysty, do którego wpłynął pisemny wniosek
zainteresowanego klubu wraz z prośbą zawodnika o zmianę barw
klubowych, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w sprawie
zmiany barw klubowych przez zawodnika.
2. W przypadku nie wydania przez klub macierzysty decyzji, o której
mowa w § 4 ust. 1 w zastrzeżonym terminie, uznaje się, że klub
macierzysty wyraził zgodę na zmianę barw klubowych zgodnie z
wnioskiem zainteresowanego klubu i prośby zawodnika.
3. W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zmianę barw
klubowych zawodnika, zainteresowanemu przyjęciem zawodnika
klubowi przysługuje odwołanie na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.

§ 5.
1. Organami właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji klubów w
sprawach zmian barw klubowych oraz ustalenie warunków przejścia są:
a. Okręgowe Związki Pływackie, jeżeli kluby znajdują się na
terenie jednego województwa
b. Polski Związek Pływacki, jeżeli zainteresowane kluby znajdują
się na terenie różnych województw lub jeżeli zmiana barw
klubowych dotyczy zawodników kadry olimpijskiej.

§ 6.
1. Dla rozpatrywania spraw, o których mowa w § 5 uprawnione są:
a. w ramach Okręgowego Związku Pływackiego – Komisja
Dyscyplinarna Okręgowego Związku Pływackiego, jeżeli takiej nie
powołano to Zarząd Okręgowego Związku Pływackiego.
b. w ramach Polskiego Związku Pływackiego – Komisja
Dyscyplinarna Polskiego Związku Pływackiego.
2. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej lub Zarządu Okręgowego Związku
Pływackiego i Polskiego Związku Pływackiego przysługuje odwołanie do
Zarządu Polskiego Związku Pływackiego.

§ 7.
1. Odwołania od decyzji w sprawach zmian barw klubowych wnoszą
zainteresowane strony do organu odwoławczego w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania decyzji – za pośrednictwem organu, który zaskarżoną
decyzję wydał.
2. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.
3. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje odwołanie wraz z
własnym stanowiskiem w sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania
odwołania, organowi odwoławczemu. W terminie tym organ, który
wydał zaskarżoną decyzję, może ją zmienić i wydać decyzję zgodną z
wnioskiem odwołania.
4. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone przez organ odwoławczy w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 8.
1. Uchyla się Uchwałę w sprawie zasad reprezentowania i zmiany barw
klubowych przez zawodników uczestniczących w zawodach
organizowanych przez Polski Związek Pływacki i jego organizacje
członkowskie z dnia 01.06.1996R. z późniejszymi zmianami z dnia
26.02.2008 R.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.