Regulamin Rady Trenerów i Instruktorów pływania Podkarpacia

Projekt

§ 1

Rada Trenerów reprezentuje trenerów i instruktorów pływania klubów Podkarpacia.

Rada Trenerów jest organem doradczym dla  Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego.

§ 2

Rada Trenerów składa się z 3 osób, w tym Przewodniczący.

§ 3

Rady Trenerów wybierana jest na okres czterech lat.

§ 4

Członkowie Rady Trenerów wybierani są spośród trenerów delegowanych przez kluby /każdy klub może delegować jednego trenera/ zrzeszone w POZP.

Przewodniczącym Rady Trenerów zostaje kandydat, który w wyborach delegatów uzyskał największą liczbę głosów.

Skład Rady Trenerów zatwierdzany jest przez Zarząd POZP.

Przewodniczący Rady Trenerów kooptowany zostaje do Zarządu POZP.

§ 5

Do zadań Rady Trenerów należy:

 1. Zabezpieczenie praw i interesów trenerów i instruktorów pływania w POZP
 2. Przygotowanie wzorów programów i planów szkoleniowych.
 3. Organizacja kursów szkoleniowych, narad i kursokonferencji trenerów.
 4. Przedstawianie wniosków odnośnie powoływania kandydatów na kursy doskonalenia trenerów.
 5. Wnioskowanie obsady trenerskiej dla potrzeb szkolenia kadr wojewódzkich Podkarpacia.
 6. Opiniowanie kandydatów do pracy w klubach (na wniosek klubu).
 7. Obserwacje zawodów i wizytowanie zajęć szkoleniowych w klubach.
 8. Dokonywanie oceny planów szkoleniowych.
 9. Przedkładanie wniosków dotyczących wyróżnień i nagród oraz kar dla trenerów.
 10. Współpraca z Radą Trenerów Polskiego Związku Pływackiego i Radą Trenerów Podkarpackiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.
 11. Współpraca z Akademiami Wychowania Fizycznego i innymi ośrodkami dydaktyczno – naukowymi zajmującymi się problematyką sportu i kultury fizycznej.

§ 6

Rada Trenerów ściśle współpracuje z Zarządem POZP i trenerem koordynatorem kadr wojewódzkich w pływaniu.

§ 7

Rada Trenerów działa na podstawie opracowanych rocznych planów.

§ 8

Całokształtem prac i działalnością Rady Trenerów kieruje na bieżąco jej przewodniczący. Rada Trenerów zbiera się nie rzadziej raz na kwartał na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady.

§ 9

Uchwały Rady Trenerów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 10

Rada Trenerów w trakcie kadencji może zmienić skład w zakresie nie przekraczającym 50 % jej członków.

Zmiana w składzie Rady Trenerów może odbyć się na wniosek Przewodniczącego  lub  co najmniej 2 członków Rady.

Zmiana musi być przegłosowana zwykłą większością głosów członków Rady.

§ 11

Trzykrotna nieobecność na zebraniu Rady Trenerów bez usprawiedliwienia pociąga automatycznie skreślenie członka ze składu Rady.

§ 12

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi POZP

§ 13

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu POZP na wniosek trenera koordynatora w dniu…………………